Главно меню

ВходНовини

Спазвайте безусловно следните указания за безопасност!


 • При миризма на газ трябва да постъпите по следния начин:
 • Не включвайте или изключвайте осветлението.
 • Не задействайте никой друг електрически превключвател.
 • Не използвайте телефон в зоната на опасността.
 • Не използвайте открит пламък (напр. запалка, кибрит).
 • Не пушете.
 • Затворете газовия спирателен кран.
 • Отворете прозорците и вратите.
 • Предупредете съквартирантите.
 • Напуснете къщата.
 • Известете газоснабдяващото предприятие или сервизните специалисти.

Из „ЗАКОН ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ" :

 


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г.) (1) За осигуряване на безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност се осъществява технически надзор за спазване на изискванията, определени с наредби на Министерския съвет.


 


Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2003 г., в сила от 10.06.2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Видовете съоръжения с повишена опасност по смисъла на този закон са котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове с технически характеристики и параметри, определени с наредбите по чл. 31


 


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., предишен текст на чл. 36, изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2005 г., в сила от 01.03.2006 г.) Дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност се извършват от лица, които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор".


 


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2002 г., в сила от 03.12.2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Ползвателите на съоръжения с повишена опасност са длъжни да осигурят обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и/или правоспособност. Броят на персонала се определя в проектите на строежите, в които ще се монтират съоръженията или от органите за технически надзор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятели
Контакти и запитвания

гр. София

бул. Черни връх № 51

тел.: 02/ 824 77 58

тел./факс: 02/ 925 03 18

мобилен: 088 878 94 73

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.dimel-gas.com

 

Usage: